تفاوت ساتیوا و ایندیکا

گیاه شاهدانه انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها ساتیوا و ایندیکا هستند. میزان ماده موثره ساتیوا بسیار بیشتر از ایندیکا می‌باشد.

ماده موثره گیاه هرچه از سمت پایین ساقه به سمت بالاتر رویم بیشتر خواهد شد پس مسلما میزان تتراهیدروکانابینول گل گیاه بیشتر خواهد بود.

حشیش صمغی است که از فشردن گل گیاه به دست می آید.

گل و ماری جوانا برگهای بالایی گیاه و گل آن می باشند.

بنابراین در بین این مواد به نظر می رسد که  حشیش از همه قوی تر است.

منبع